Support team Instruct-Pro

Contact

Instruct-pro | Kennisbank

Dit is de kennisbank van Instruct-Pro Safety app met informatie over begrippen rondom veiligheid, inzetbaarheid, uitvalkosten en bijbehorende technologie.

De veelgestelde vragen houden wij actueel.

Begrippen

FAQ

Een application programming interface (API) is een software-interface waardoor een computerprogramma kan communiceren met een ander programma. API’s zorgen daarmee voor alle interacties tussen software pakketten, data en apparaten. De overdracht van gegevens wordt door een API mogelijk gemaakt.

De API’s, die binnen Instruct-Pro zijn ontwikkeld, maken het mogelijk om het bestaande ERP-systeem van onze klant te koppelen aan de Instruct-Pro software. Geen dubbele werkzaamheden, geen dubbele invoer van gegevens, maar een directe gegevensuitwisseling.

ER zijn verschillende soorten API’s, zoals Java API’s en web API’s. Instruct-Pro bevat een web-API.

‘Augmented Reality (AR)’ is aangevulde realiteit. Dit is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer. Er is sprake van AR als er digitaal een extra laag informatie over de werkelijkheid wordt gelegd. Denk daarbij aan de buitenspel weergave bij het voetbal met behulp van een lijn over het beeld van de werkelijkheid.

AR biedt de gebruiker de kans gelijktijdig de echte wereld te zien én een digitale werkelijkheid met extra informatie. Onderhoud van machines kan op die manier stap voor stap duidelijk gemaakt worden.

De monteur kijkt dan naar een machine onderdeel en daarbij ziet hij ook de digitale informatie over het machine onderdeel. De mogelijkheden zijn ongekend groot. Snelheid die op een autoruit wordt geprojecteerd, meubels plaatsen in een woonkamer via een tablet en de gezondheidzorg die behandelingen voorstelt terwijl de arts een patient onderzoekt.

De technologie staat nog in de kinderschoenen, maar is veelbelovend.

De verwachting is dat zodra er een betaalbare ‘bril’ is die AR mogelijk organisaties graag gebruik maken van deze technologie.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds mei 2018 van toepassing en dient de versterking en uitbreiding van privacyrechten.

De gegevens die in de Instruct-Pro Safety App worden vastgelegd zijn naast enkele persoonsgegevens ook organisatie gevoelige gegevens over bijvoorbeeld werkprocessen en instructies.

Alle gegevens van een klant van Instruct-Pro blijven eigendom van uitsluitend deze klant. De klant kan tot 3 maanden na de beëindiging van een licentie zonder kosten eisen dat deze informatie van de Instruct-Pro server(s) wordt gehaald. Na deze drie maanden geldt deze mogelijkheid nog steeds, maar dan tegen de daadwerkelijke kosten.

De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling omschrijft duurzaamheid als “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar te brengen”. Een kortere omschrijving is “het uithoudingsvermogen van systemen e processen”.

Duurzaam wordt met betrekking tot ondernemen door het MKB omschreven als “Ondernemers en directies streven bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen een hoger bedrijfsrendement na, maar benutten ook de kansen voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij”. 

Het bevorderen van duurzaamheid kan veel vormen aannemen. Denk daarbij aan duurzaam bouwen, duurzame energie, duurzaam HR-beleid, maar ook aan kleinere acties als duurzaam afvalbeheer.

Het terugbrengen van de afvalberg tot kleinere proporties loont. Zo kennen bouwplaatsen tegenwoordig een actief afvalbeleid; niet alleen om afval op de juiste te wijzen te scheiden, maar vooral ook om afval te voorkomen door een betere planning en gebruik van materialen.

Het gebruik van een digitale materialenlijst (verbruik wordt hierbij geregistreerd en indien nodig weer aangevuld) geeft data-inzichten waarmee materialen verbruik verder geoptimaliseerd wordt. Tegelijkertijd maakt het gebruik van zo’n materialenlijst werknemers bewust van de verspilde materialen en bijbehorende kosten.

Veel tools  die duurzaam gedrag stimuleren zijn te vinden op de site van de RVO duurzaamheid meten 

Faalkosten zijn alle kosten die onnodig zijn gemaakt tijdens het voortbrengingsproces. Faalkosten zijn nooit volledig te vermijden en bestaan in elke branche.

Toch is het zinvol om de faalkosten terug te dringen door het voortbrengingsproces efficiënter te laten verlopen. Dit kan o.a. door het systeem van integraal ontwerpen, door BIM én door duidelijke instructies te geven. Als de toolbox wordt verrijkt met digitale instructies en gaandeweg het voortbrengingsproces ook via de app gecommuniceerd wordt, dan zal de efficiëntie toenemen, zullen de faalkosten verminderen en wordt de winst op zo’n project positief beïnvloed.

Alle gegevens die via de Instruct-Pro Safety App worden uitgewisseld, worden bewaard en zijn voor naslag beschikbaar. Optimalisatie van de werkprocessen ligt dan voor de hand.

Het Functioneel Ontwerp van de Instruct-Pro Safety App is bedoeld voor onze klanten die daarin al hun wensen rondom het gebruik van de software terug kunnen zien.

De software (SaaS) wordt als een online dienst aangeboden. Onze klanten sluiten een contract voor een jaar en/of minimaal een maand. Wij hanteren daarbij een continue ontwikkelprogramma waarin nieuwe wensen van klanten meegenomen worden.

Alhoewel er dus een versie van de software is voor alle gebruikers zijn de gebruikers door de modulaire opbouw in staat om keuzes te maken in de functionaliteiten op basis van hun eigen wensen.

Instructies is informatie in de vorm van een uiteenzetting over de te volgen handelswijzen. Dit kunnen stapsgewijze opdrachten en /of aanwijzingen zijn. 

Instructies kunnen in meerdere vormen aangeboden worden. Door de steeds grotere mogelijkheden van het internet zijn er naast de geschreven instructies ook tekeningen, foto’s en video’s. Door de voortschrijdende technologie is de instructie via Augmented Reality (AR) steeds beter betaalbaar. De verwachting is dat met deze technologie het gebruik van instructies opnieuw fors in de belangstelling komt te staan.

Hoe kwalitatiever de instructies aan uitvoerende zijn, hoe kwalitatiever de resultaten in de uitvoering zullen zijn.

Het is momenteel een grote uitdaging voor organisaties om medewerkers gezond, betrokken en inzetbaar te houden. Dit wordt nog belangrijker nu we langer blijven werken. Hoe gezonder er nu gewerkt kan worden, hoe beter de inzetbaarheid op de langer termijn blijft.

Maar ook andere factoren spelen een rol bij een blijvende inzetbaarheid. Zo zal 40 to 50% van de huidige banen er over 10 jaar niet meer zijn, vanwege technologische ontwikkelingen. Andere banen zullen ontstaan (denk daarbij aan de huidige energie transitie), maar zijn de mensen daar dan voor opgeleid?

Inzetbaarheid kent dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever; zorgen dat je fit blijft fysiek en mentaal, dat je de juiste vakkennis hebt en beschikt over soft skills om de taken goed uit te voeren.

SaaS, ook wel ‘software on demand’ genoemd, is software die als online dienst wordt aangeboden. Onze klanten schaffen de software niet aan, maar sluiten met ons een contract voor het gebruik ervan. Instruct-Pro verzorgt het applicatiebeheer, zoals het maken van back-ups, het onderhoud, de nieuwe updates en beveiliging.

De toegang voor de gebruikers wordt vindt plaats via HTTPS en authenticatie niveaus. De mobiele app is beschikbaar voor iedere persoon die door de administrator op klantniveau gekoppeld is aan de software voor die klant.

Onrechtmatig gebruik via de mobiele app is daarmee uitgesloten.

Uitvalkosten komen in elk werkproces in meer of mindere mate voor. Dit zijn de kosten die ontstaan  ten gevolge van bijvoorbeeld ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ook wordt in dit kader verwezen naar het productieverlies door vergrijzing, waarbij een verminderde productiviteit een rol kan spelen. Dit laatste zal in verschillende sectoren andere cijfers geven. Sectoren met zware beroepen en/of een hoge werkdruk hebben eerder te maken met uitvalkosten dan andere sectoren.

De hoogte van de uitvalkosten bedragen bijvoorbeeld in de bouw en infra samen 1,9 miljard euro. 

(Bron: Onderzoek ‘Duurzame inzetbaarheid in de bouw en infra’ – EIB september 2020 door Paul  Groot en Hilde Beck)

Vermindering van uitvalkosten vergt een actief beleid op meerdere onderdelen. Eén daarvan is bijvoorbeeld nieuwe innovaties in werkprocessen en de digitalisering daarvan. Zo is de verwachting dat hieraan in de komende jaren hoge prioriteit wordt gegeven.

 

Veiligheid is vooral de afwezigheid van gevaar, het zonder gevaar zijn. Maar ook woorden als beschutting en protectie komen naar boven.

Bij veiligheid op het werk gaat het naast werken met veilige gereedschappen in een veilige omgeving ook over veilig gedrag. Veiligheid wordt dan ook bereikt door duidelijke werkinstructies, het juiste gereedschap en het gebruik er van en het veiligheidsbewustzijn van mensen.

De wetgeving draagt bij aan veiligheid door regels te stellen en sancties in het vooruitzicht te stellen als men zich niet aan deze regels houdt. Zo moeten organisaties een bedrijfsnoodplan, een calamiteiten plan en o.a. een registratie van meldingsplichtige bedrijfsongevallen hebben. Hiertoe is bijvoorbeeld de Arbowet in het leven geroepen.

De enorme berg aan regelgeving drukt als een behoorlijke last op organisaties.

 

 

‘Virtual Reality (VR)’ is een virtuele werkelijkheid of schijnwerkelijkheid; een omgeving door een computer gesimuleerd om een gebruiker via diverse zintuigen een bepaalde ervaring te geven.

De toepassing van VR zijn legio. Zo worden buurten geïnformeerd over nieuw te bouwen wijken en kunnen ze virtueel al door de straten lopen. Alhoewel VR al wordt ontwikkeld sinds 1980 heeft de doorbraak van computerspelen voor een grote expansie van de mogelijkheden gezorgd. Ook is VR-ontwikkeling steeds meer betaalbaar.

Het verschil tussen AR en VR is dat bij VR de gebruiker in een digitale omgeving is die volledig is afgesloten van de werkelijkheid, terwijl bij AR de gebruiker juist in de echte omgeving is met een extra laag informatie.

Instruct-Pro maakt bij de ontwikkeling van technische instructies gebruik van AR en VR toepassingen, waarbij voor de toekomst vooral ingezet wordt op AR.

Een verwerkersovereenkomst is ontstaan sinds de invoering van de AVG en regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een derde partij inschakelt.

Bij Instruct-Pro is de verwerkersovereenkomst verwerkt in de algemene overeenkomst.

Een website bevat meerdere onderling samenhangende webpagina’s die toegankelijk zijn gemaakt om via het internet te bekijken.

De webapplicatie is een software programma dat op een server wordt gehost en via een browser te benaderen is. De Instruct-Pro webapplicatie krijgt input van gebruikers, reageert daarop en transformeert de input naar een output die per gebruiker anders kan zijn.

De webapplicatie heeft een streng beveiligde toegangsmogelijkheid voor gebruikers.

 

Iedereen kan de Instruct-Pro Safety App downloaden. Wij werken er hard aan om alle handleidingen voor machines en gereedschap op een overzichtelijke wijze te publiceren voor vrij gebruik. Werknemers die bij ondernemingen werken die een licentie op de Instruct-Pro bedrijfssoftware hebben, worden door de onderneming aangemeld en beschikken dan over projectgebonden werkinstructies en andere functionaliteiten.

Een onderneming sluit een gebruikerslicentie met Instruct-Pro voor de periode van minimaal een jaar met elk jaar een automatische verlenging. Hiervoor krijgt de administrator bij de klant de beschikking over de software.

Iedere werknemer van de klant kan met een tablet en/of mobiele telefoon aangesloten worden op de licentie software om vervolgens over alle specifieke instructies, project informatie, documenten, materiaallijsten en functionaliteiten als o.a. communicatie en/of check-marks te kunnen beschikken.

De vernieuwde app is binnenkort gratis te downloaden in de Android en iOS versie. Wil je op de hoogte blijven dan houden wij je graag op de hoogte.

Het abonnement voor de bedrijfssoftware berekenen wij maandelijks aan u met een contractduur van één jaar en een opzegtermijn van 1 maand voorafgaande aan de einddatum van het contract. Zonder opzegging wordt het contract met een jaar verlengd.

De koppeling van uw werknemers heeft een maandelijks abonnement per werknemer. Alleen de gekoppelde werknemers factureren wij met een maandelijkse factuur.

Het bestellen van deze bedrijfssoftware is eenvoudig re regelen door contact op te nemen met de Succes-afdeling. Dit kan per telefoon 0573-289015 via het contactformulier.

Onze medewerkers reageren daarop met een voorstel en binnen enkele dagen kunt u aan de hand van het onboarding programma actief van start.

Zodra u het contract getekend hebt gaat het onboarding programma in met als doel u zo snel als mogelijk actief met de software te laten werken. Een van onze specialisten zal uw contactpersoon zijn gedurende dit programma en zal u ondersteunen bij de het gebruik ervan.

Deze ondersteuning bestaat uit drie fasen. De eerste fase is de kennismaking en activeren van uw account. De tweede fase betreft enerzijds het invoeren van de werkinstructies, koppelen aan projecten (is facultatief) en koppelen van werknemers en anderzijds het eventueel koppelen van de software aan de bestaande ERP-software.

De derde en laatste fase betreft het advanced programma waarin meerdere functionaliteiten toegepast kunnen worden.

Iedere licentie kan met een schriftelijke melding tussentijds worden beëindig. Er is geen opzegtermijn. In aansluiting op de schriftelijke opzegging worden de lopende licentietermijnen afgemaakt en de automatische verlenging vindt niet plaats.

De administrator licentie heeft een licentieduur van een jaar en de gebruikerslicentie voor werknemers heeft een licentieduur van een maand.

Elke klant heeft binnen de software van Instruct-Pro zijn eigen afgeschermde digitale omgeving en is daarmee verzekerd van behoud van de eigen bedrijfsgegevens tijdens en na de licentieperiode.

In de algemene overeenkomst die aan deze licentie is verbonden verplicht Instruct-Pro zich tot het in achtnemen van de gangbare eisen rondom data protectie.

Een export van gegevens is door de klant zelf te regelen via de portal van onze software.

Na de licentieperiode geldt een periode van 3 maanden waarbinnen de klant zonder verdere kosten kan eisen dat zijn bedrijfsgegevens van de server(s) van Instruct-Pro wordt verwijderd.

Ook na deze periode van 3 maanden na de beëindiging van de licentie kan de klant de specifieke bedrijfsgegevens nog laten exporteren tegen vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte exportkosten.

Na een periode van een jaar na beëindiging van de licentieovereenkomst worden alle specifieke bedrijfsgegevens van de server(s) van Instruct-Pro verwijderd.