Banner Instructies via de Instruct-Pro App

Contact

Algemene voorwaarden Instruct-Pro Web en App Applicatie

versie: Januari 2019

Artikel 1                   

Begripsbepalingen

Voor de volgende begrippen gelden in deze Instruct-Pro Voorwaarden en in de Instruct-Pro licentieovereenkomst de volgende definities:

‘Opdrachtgever’: een organisatie die een overeenkomst is aangegaan met Instruct-Pro voor de levering van Instruct-Pro diensten;

‘Vertrouwelijke informatie’: de vertrouwelijke informatie betreffende opdrachtgever met haar medewerkers, daaronder begrepen (1) informatie die expliciet als ‘vertrouwelijk’ is aangeduid, (2) informatie die niet algemeen bekend is, (3) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door partijen waarop de informatie betrekking heeft en /of waarvan de informatie afkomstig is, en (4) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld;

‘Gebruiker’: een persoon die gebruik maakt van de Instruct-Pro app en/of web applicatie;

‘Documentatie’: de elektronische documentatie behorende bij de Instruct-Pro applicatie;

‘Overeenkomst’: de tussen licentienemer en licentiegever, dan wel opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen overeenkomst met betrekking tot de Instruct-Pro diensten;

‘Online Portal’: de website van Instruct-Pro waar gebruikers toegang kunnen krijgen tot de Instruct-Pro applicatie door middel van Log-in gegevens;

‘Bijbestellingen’: aanschaf van abonnementen, modules, extra gebruikers, etc. nadat de Instruct-Pro overeenkomst is aangegaan;

‘Log-in gegevens’: de code(s) voor de gebruiker, waarmee toegang kan worden verkregen tot de app en /of Web Applicatie van Instruct-Pro.

‘Maand’: een periode van 1 kalendermaand, bijvoorbeeld van 10 maart tot 10 april;

‘Jaar’: een periode van 1 jaar, bijvoorbeeld van 8 juni 2020 tot 8 juni 2021;

‘website’: de website van Instruct-Pro;

‘Werkdagen’: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de officiële vrije dagen;

‘slot’: digitale toegang voor een gebruiker met bepaalde rechten.

Artikel 2                                Aanbieding en overeenkomst

2.1        Deze Instruct-Pro voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst – waaronder begrepen Bijbestellingen – en op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomst met Instruct-Pro die betrekking hebben op de Instruct-Pro diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.2          Instruct-Pro is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Instruct-Pro zal opdrachtgever uiterlijk 2 (twee) maanden voor de inwerkingtreding van de wijziging via de website  op de hoogte brengen, indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de voorgenomen wijzigingen, kan opdrachtgever de overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Als opdrachtgever niet binnen 10 (tien) dagen vóór het inwerking treden van de aangekondigde wijzigingen via de website uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

2.3          Alle aanbiedingen en prijsopgaven met betrekking tot de Instruct-Pro diensten zijn vrijblijvend en herroepbaar.

2.4          Opdrachtgever kan een order plaatsen rechtstreeks via de website en/of via de Web Applicatie nadat opdrachtgever toegang heeft verkregen tot de Web Applicatie. Instruct-Pro bevestigt de door opdrachtgever geplaatste order langs elektronische weg.

2.5          Instruct-Pro mag in de onder artikel 2.4 bedoelde geval zonder opgave van redenen besluiten de door opdrachtgever geplaatste order niet te accepteren of niet te bevestigen, met als gevolg dat de overeenkomst niet tot stand komt.

Artikel 3                                Gebruikersrecht

3.1          Instruct-Pro verleent de opdrachtgever hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de app en Web Applicatie gedurende de looptijd van de overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de bedrijfsvoering van opdrachtgever, voor het aantal gebruikers, programma’s en modules zoals in de overeenkomst is opgenomen, als ook ten behoeve van de eventuele Bijbestellingen die tijdens de overeenkomst worden geplaatst. Het gebruikersrecht houdt ook in het recht de bij de Web Applicatie behorende documentatie te gebruiken.

3.2          Het gebruikersrecht begint op het moment  dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

3.3          Opdrachtgever zal de Web Applicatie en de app slechts gebruiken in overeenstemming  met de Instruct-Pro voorwaarden.

3.4          Instruct-Pro mag naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in de app en Web Applicatie. Instruct-Pro zal opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van de verwerking van de updates en /of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Web Applicatie, één en ander naar oordeel van Instruct-Pro.

Artikel 4                                Reikwijdte van het gebruikersrecht

4.1        Opdrachtgever mag niet toestaan dat de Web Applicatie wordt gebruikt ten behoeve van en/of door enige andere (rechts) persoon dan opdrachtgever en haar medewerkers.

4.2          Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de Web Applicatie te gebruiken voor of door meer dan het aantal bij het sluiten van de  overeenkomst en/of Bijbestellingen overeengekomen gebruikers.

4.3          Het is opdrachtgever niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de overeenkomst of Instruct-Pro voorwaarden over te dragen aan derden.

Artikel 5                                Duur en einde van de overeenkomst

5.1          De overeenkomst vangt aan op het moment dat aan de voorwaarden van artikel 2.4 van deze voorwaarden is voldaan en wordt aangegaan voor een periode van 1 (één) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5.2          Na afloop van de termijn bedoeld in artikel 5.1 waaronder dus ook begrepen een afwijkende termijn die uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opvolgende periodes van telkens één (1) jaar. De overeenkomst kan door partijen via de Web Applicatie worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, voorafgaande aan de nieuwe termijn van één (1) jaar.

5.3          Bij beëindiging van de overeenkomst heeft opdrachtgever tot op de laatste dag van de  overeenkomst de mogelijkheid al zijn gegevens te (laten) exporteren.

5.4          Instruct-Pro mag de overeenkomst direct beëindigen op het moment dat opdrachtgever aan Instruct-Pro meedeelt niet meer in staat te zijn aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of op het moment dat Instruct-Pro uit de omstandigheden moet afleiden dat de opdrachtgever niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of op het moment dat (de onderneming van) opdrachtgever zijn activiteiten staakt. De overeenkomst eindigt van rechtswege en per direct op het moment dat de (onderneming van) opdrachtgever geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard.

5.5.        Bij gebreke van tijdige voldoening aan verplichtingen door opdrachtgever heeft Instruct-Pro te allen tijde het recht haar verplichtingen op te schorten en toegang tot de Instruct-Pro diensten te blokkeren. Voorts kan Instruct-Pro de overeenkomst alsdan elektronisch en zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden als opdrachtgever, na elektronische ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

5.6        Instruct-Pro is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van een beëindiging als beschreven in artikel 5.2, 5.4 en 5.7

5.7          Bij beëindiging van de overeenkomst zal opdrachtgever en zijn gebruikers geen toegang meer hebben tot de Web Applicatie en zijn gegevens. Instruct-Pro zal bij beëindiging van de  overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoeding aan opdrachtgever betalen.

5.8          De looptijd van de overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsen van Bijbestellingen door opdrachtgever.

5.9          Opzegging van een deel van de overeenkomst door opdrachtgever is alleen mogelijk voor zover het de opzegging van een of meerdere rollen (niet zijnde de administrator) en/of aanvullende modulen betreft en de gedeeltelijke opzegging elektronisch geschiedt. Opdrachtgever moet uitdrukkelijk aangeven welke specifieke rollen en/of aanvullende module opgezegd dienen te worden. De opzeggingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 is hierop van toepassing. 

5.10        De deelopzegging conform artikel 5.9 heeft niet geldig plaatsgevonden als opdrachtgever niet heeft aangegeven welke rollen en/of aanvullende modulen opgezegd dienen te worden. Zolang opdrachtgever niet (tijdig) aangeeft welke rollen en/of aanvullende modulen opgezegd dienen te worden, moet opdrachtgever voor deze rollen en /of aanvullende modulen de geldende vergoeding betaling.

Artikel 6                                Prijs en betaling

6.1        Alle door Instruct-Pro gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van opdrachtgever komen.

6.2          Instruct-Pro mag de vergoeding zoals genoemd in artikel 7 jaarlijks aanpassen. Afnemer kan alsdan de overeenkomst via de Web Applicatie opzeggen tegen de eerst volgende mogelijke datum zoals vastgelegd in artikel 5.2 van deze voorwaarden.

6.3          De vergoeding (inhoudende het maandelijkse abonnementstarief) en de vergoedingen voor de Bijbestellingen kunnen uitsluitend vooraf automatisch worden geïncasseerd (met uitzondering van de betaling van de eerste vergoeding bij aanvang van de overeenkomst), waarvoor opdrachtgever verplicht is een machtiging te verlenen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Bijbestellingen door opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst worden pro rato gefactureerd vanaf het daadwerkelijke moment van de toevoeging. Eventuele andere vergoedingen (bijvoorbeeld consultancy, support) behorende bij de overeenkomst worden zoveel mogelijk automatisch geïncasseerd na afloop van de kalendermaand. Dit betekent dat opdrachtgever in een enkel geval na beëindiging van de overeenkomst nog een bedrag dient te voldoen. Indien automatische incasso niet mogelijk is, dient het in rekening gebracht  bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

6.4          Incasso vindt maandelijks plaats.

6.5          Als opdrachtgever de machtiging voor automatische incasso zonder gegronde reden intrekt, of als de automatisch incasso om andere niet aan Instruct-Pro toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, zal Instruct-Pro opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen en zal Instruct-Pro de toegang tot de app en Web Applicatie blokkeren.

6.6.        Op verzoek van opdrachtgever kan de toegang tot de app en Web Applicatie die conform artikel 6.5 is geblokkeerd, binnen drie (3) maanden gereactiveerd worden, tegen betaling van de openstaande vergoedingen, vermeerdert met de extra vergoedingen conform artikel 6.7 en 6.8.

6.7          Als opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel 6 niet of niet op tijd nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Afnemer is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een wettelijke rente verschuldigd per jaar of een gedeelte van een jaar. Instruct-Pro is in dit geval gerechtigd de toegang tot de app en Web Applicatie te blokkeren.

6.8          Alle kosten die Instruct-Pro zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, inclusief advocaatkosten, doordat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zijn voor rekening van opdrachtgever. De door Instruct-Pro gemaakte buiten rechterlijke (incasso)kosten worden vastgesteld op tenminste 15 procent van de hoofdsom van de vordering.

6.9          Naast het bepaalde in artikel 6 en artikel 7, is Instruct-Pro gerechtigd indien de in artikel 5.4 bedoelde gevallen zich voordoen, per direct vooruitbetaling van opdrachtgever te verlangen tot het einde van de (beoogde) looptijd van de overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar.

6.10        Artikel 6.9 is ook van toepassing wanneer betaling door opdrachtgever uitblijft nadat Instruct-Pro de in artikel 6.5 omschreven procedure heeft gevolgd.

Artikel 7                                Vergoeding

7.1          Opdrachtgever betaalt voor de Instruct-Pro Diensten een maandelijkse vergoeding, met uitzondering van de consultancydiensten waarvoor apart een vergoeding in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding wordt bepaald in de overeenkomst. De vergoeding zal worden betaald aan Instruct-Pro.

7.2          De vergoeding is verschuldigd vanaf het moment waarop de overeenkomst conform artikel 2.4 tot stand is gekomen, ongeacht of opdrachtgever gebruik maakt van de Instruct-Pro diensten.

Artikel 8                                Verplichtingen Instruct-Pro

8.1          Instruct-Pro staat ervoor in dat er regelmatig (dagelijks) een momentopname (kopie)  wordt gemaakt van de in de Web Applicatie aanwezige gegevens. Deze kopie wordt alleen gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen bij Instruct-Pro (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten). Deze kopie wordt niet aan opdrachtgever verstrekt.

8.2          Instruct-Pro staat er voor in dat de gegevens die opdrachtgever via de Web Applicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk wordt beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijzigingen door niet-gebruikers.

8.3          Met uitzondering van het bepaalde in artikel 10.1, 12.6 en artikel 24 zal Instruct-Pro geen gegevens inzien die opdrachtgever via de Web Applicatie heeft geplaatst, en stelt Instruct-Pro geen gegevens ter beschikking aan derden (met uitzondering van dochterondernemingen van Instruct-Pro), tenzij Instruct-Pro hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is.

Artikel 9                                Verplichtingen en medewerking opdrachtgever

9.1          Opdrachtgever moet een bankrekening hebben bij een (internationale) bank, geregistreerd bij de lokale bank.

9.2          Opdrachtgever zal een wijziging in haar adres- en /of betalingsgegevens onmiddellijk via de Web Applicatie aan Instruct-Pro doorgeven.

9.3          Opdrachtgever is verplicht de gebruiksregels van artikel 11 in acht te nemen.

9.4          Als opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt, mag Instruct-Pro de toegang en het gebruik van de app en Web Applicatie door opdrachtgever zonder voorafgaande aankondiging blokkeren zoals aangegeven in artikel 6.5

9.5          Opdrachtgever zorgt voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Instruct-Pro diensten.

9.6          Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de Instruct-Pro diensten gebruikte apparatuur en software voldoen aan de systeemeisen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

9.7          Opdrachtgever zal Instruct-Pro alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Instruct-Pro van correcte  en actuele NAW-gegevens, verschaffen die Instruct-Pro nodig heeft voor de instandhouding van de Instruct-Pro diensten.

Artikel 10             Gegevens

10.1        De gegevens die opdrachtgever via de app en/of Web Applicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door Instruct-Pro ingeschakelde derde staat.

10.2        Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens.

10.3        Tot drie (3) maanden na het einde van de overeenkomst kan opdrachtgever Instruct-Pro verzoeken om de overeenkomst te reactiveren vanaf het moment dat de eerste betaling van de vergoeding met betrekking tot reactivering is ontvangen. Na reactivering heeft opdrachtgever weer inzicht in zijn gegevens zoals die ten tijde van de beëindiging in de momentopname zoals omschreven in artikel 8.1 waren opgenomen.

10.4        Instruct-Pro geeft geen gehoor aan in dit artikel 10.3 bedoelde verzoek indien de vergoeding niet is betaald.

10.5        Opdrachtgever moet zorgen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Op Instruct-Pro rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door opdrachtgever ingevoerde gegevens.

Artikel 11             Gebruiksregels

11.1        Opdrachtgever zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) Instruct-Pro bij het gebruik van de Instruct-Pro diensten. Het is opdrachtgever niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) Instruct-Pro.

11.2        Het is opdrachtgever niet toegestaan de Instruct-Pro diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of deze voorwaarden.

11.3        Instruct-Pro is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die opdrachtgever via de app en/of Web Applicatie bij Instruct-Pro heeft geplaatst.

11.4        Opdrachtgever zal de Instruct-Pro diensten zodanig gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door Instruct-Pro aangegeven gemiddelde gebruik van de Instruct-Pro diensten door andere opdrachtgevers. Indien dit gebruik door opdrachtgever naar het oordeel van Instruct-Pro significant afwijkt van het gemiddelde gebruik zal Instruct-Pro contact opnemen met opdrachtgever om specifieke voorwaarden met opdrachtgever overeen te komen voor het extra gebruik. Als partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is Instruct-Pro gerechtigd om het gebruik van de Web Applicatie door opdrachtgever na voorafgaande aankondiging te beperken.

Artikel 12             Support

12.1        Voor de duur van de overeenkomst heeft opdrachtgever recht op support.

12.2        Support omvat het recht op het raadplegen van documentatie. Daarnaast kunnen vragen worden ingediend via de email en/of Web Applicatie. Verder heeft opdrachtgever gedurende kantooruren (op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur met inachtneming van artikel 12.5 recht op telefonische supportdesk ondersteuning met betrekking tot het gebruik en functioneren van de Web Applicatie.

12.3        Support omvat niet:

a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties (inrichting), hardware en netwerken;
b) structureel werk zoals de definiëring van lay-outs van materiaal en werkprocessen, importdefinities en koppelingen met software van derden;
c) ondersteuning op locatie;
d) het op verzoek van de opdrachtgever uitbreiden van de functionaliteiten van de Web Applicatie; e) het converteren van bestanden en/of het terugzetten van back-up bestanden;
f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van Instruct-Pro;
g) configuratie (inrichting), consultancy of andere niet uitdrukkelijk in de overeenkomst omschreven diensten;
h) support voor (bedienings-) software van andere producenten dan Instruct-Pro, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Web Applicatie kan worden opgestart;
i) bestand reparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Web Applicatie;
j) het verstrekken van nieuw beschikbare producten;
k) support voor de internetverbinding;
l) support in een omgeving die volgens de systeemeisen niet ondersteund wordt.

12.4        Support mag alleen worden aangevraagd door een gebruiker die een instructie programma bij Instruct-Pro heeft gevolgd.

12.5        In het kader van het leveren van support is Instruct-Pro gerechtigd de gegevens van de opdrachtgever, bedoeld in artikel 10, in te zien.

12.6        Als Instruct-Pro in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden met betrekking tot de onder 12.3 a) tot en met l) genoemde onderwerpen verricht, zal Instruct-Pro deze werkzaamheden naast de vergoeding als bedoeld in artikel 7, aan opdrachtgever apart in rekening brengen conform de op dat moment bij Instruct-Pro geldende prijzen en de gemaakte kosten.

Artikel 13             Consultancy

13.1        Indien de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst gebruik wil maken van consultancydiensten van Instruct-Pro (bijvoorbeeld assistentie bij het maken van instructiemateriaal en/of het inrichten van de webapplicatie), dan zal opdrachtgever de consultancydiensten aanvragen bij Instruct-Pro. In overleg  met opdrachtgever zal Instruct-Pro de levering van de consultancydiensten inplannen en de aanvraag voor de consultancydiensten aan de opdrachtgever bevestigen, daarbij voor zover mogelijk rekening houdend met de door de opdrachtgever gewenste planning. Instruct-Pro kan de door de opdrachtgever gewenste planning niet garanderen.

13.2        De opdrachtgever kan de consultancydiensten tot 5 (vijf) werkdagen voor de (aanvangs-) datum annuleren, dan wel Instruct-Pro verzoeken om een nieuwe (aanvangs-)datum in te plannen. Indien de opdrachtgever de hiervoor genoemde termijn van 5 (vijf) werkdagen niet in acht neemt, dan heeft Instruct-Pro het recht 50 procent van de overeengekomen kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

13.3        Instruct-Pro zal zich inspannen om de consultancydiensten naar beste kunnen te verrichten binnen de daarvoor overeengekomen termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings-)datum brengt Instruct-Pro niet in verzuim.

13.4        Instruct-Pro zal de vergoedingen voor de consultancydiensten voor 60 procent bij aanvang van de consultancydiensten en de overige 40 procent na afloop van de consultancydiensten in rekening brengen bij opdrachtgever, zodra de afgesproken consultancydiensten meer bedragen dan EUR 1.000,00. Instruct-Pro is gerechtigd om de kosten van de consultancydiensten op basis van nacalculatie met een maximum van 20 procent van de vooraf vastgelegde totaalkosten te verhogen en deze in rekening te brengen bij opdrachtgever, welke in overeenstemming met artikel 6.3 dienen te worden voldaan.

13.5        Instruct-Pro is steeds gerechtigd de persoon die de consultancydiensten uitvoert te vervangen, ook door (externe) deskundigen indien Instruct-Pro zulks noodzakelijk acht voor de uitvoering van de consultancydiensten.

13.6        De consultancydiensten worden op werkdagen tijdens normale kantoortijden verricht, met recht op dertig (30) minuten lunchtijd tijdens de overeengekomen duur van de consultancydiensten.

13.7        Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat zijn computersysteem voldoet aan de systeemeisen. Mocht bij aanvang van de consultancydiensten blijken dat zulks niet het geval is, dan is Instruct-Pro gerechtigd de consultancyuren  te factureren die zij redelijkerwijs niet kon invullen omdat het computersysteem bij de opdrachtgever niet voldoet aan de systeemeisen, dan wel (ter discretie van Instruct-Pro) de kosten door te berekenen die Instruct-Pro heeft moeten maken om het computersysteem werkend te krijgen conform de systeemeisen.

13.8        Opdrachtgever zal Instruct-Pro vrijwaren voor aanspraken van derden medewerkers daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de consultancydiensten schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 14             Beschikbaarheid

14.1        Instruct-Pro spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot app en de Web Applicatie.

14.2        Instruct-Pro mag, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot de app en/of de Web Applicatie (tijdelijk) blokkeren of het gebruik ervan beperken als dit noodzakelijk is voor de veiligheid en bescherming van de Instruct-Pro diensten en bijbehorende gegevens(opslag), alsook voor (preventief-) onderhoud of voor het verrichten van aanpassingen of verbeteringen van één of meer Instruct-Pro diensten. Dit brengt geen recht op schadevergoeding van opdrachtgever ten opzichte van Instruct-Pro met zich mee. Instruct-Pro zal proberen om de termijn tot een minimum te beperken en opdrachtgever op tijd te informeren.

Artikel 15             Log-in procedure

15.1        Gebruiker is verplicht de log-in procedure te volgen.

15.2        Instruct-Pro mag de log-in procedure naar eigen inzicht aanpassen en zal de opdrachtgever hiervan op tijd op de hoogte stellen.

15.3        Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met en is verantwoordelijk voor de login gegevens. De login gegevens zijn niet overdraagbaar. Gebruikers zijn verplicht de login gegevens volstrekt geheim te houden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn login gegevens. Alle handelingen van de gebruiker met betrekking tot de login gegevens zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 16             Gebruik van de web applicatie

16.1        Instruct-Pro geeft opdrachtgever toegang tot de app en Web Applicatie door middel van het verstrekken van Login gegevens. Gegevens die moeten worden ingevoerd op de Instruct-Pro portal.

16.2        De app en/of Web Applicatie biedt gebruikers de exclusieve toegang tot informatie, welke aan hen is gerelateerd. De Web Applicatie stelt ook algemene informatie beschikbaar ter ondersteuning van het gebruik van diensten va Instruct-Pro. Daarnaast biedt de Web Applicatie de mogelijkheid om direct met medewerkers van Instruct-Pro in contact te komen, door middel van elektronische aanvragen.

16.3        Instruct-Pro heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van opdrachtgever tot de app en/of Web Applicatie voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden bestaat van misbruik of van ander oneigenlijk gebruik.

16.4        Opdrachtgever staat er voor in dat de gebruikers op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot de appen/of Web Applicatie en de daaruit verkregen informatie, terwijl opdrachtgever ook onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid houdt en/of aanvaardt voor enige informatie die de gebruikers op de app en/of Web Applicatie toevoegen en/of wijzigen.

16.5        De door of namens Instruct-Pro via de Web Applicatie , de Instruct-Pro portal en /of de website ter beschikking gestelde  informatie wordt, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud gegeven en zonder dat opdrachtgever of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.

Artikel 17             Intellectueel eigendomsrechten

17.1       Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op en alle soortgelijke bescherming van (informatie met betrekking tot) de app en de Web Applicatie, de Instruct-Pro portal en de documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Instruct-Pro of diens licentiegever(s). Geen van de in de overeenkomst of deze voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan gebruiker.

17.2        Gebruiker zal geen enkele aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Instruct-Pro op of in de app en/of Web Applicatie, de Instruct-Pro portal of documentatie wijzigen, verwijderen of onherkenbaar maken. Opdrachtgever zal geen enkel merk, ontwerp of domeinnaam van Instruct-Pro of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren, waar dan ook ter wereld.

17.3        Instruct-Pro vrijwaart opdrachtgever voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe opdrachtgever als gevolg van een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden door het gebruik door opdrachtgever, overeenkomstig de Instruct-Pro overeenkomst., deze voorwaarden en de documentatie, van de app en Web Applicatie of enig deel daarvan, op voorwaarde dat opdrachtgever Instruct-Pro onmiddellijk elektronisch, conform artikel 26.2 van deze voorwaarden, van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan hem wordt aangekondigd, opdrachtgever aan Instruct-Pro toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen en opdrachtgever daarbij op het eerste verzoek van Instruct-Pro alle relevante informatie en andere medewerking aan Instruct-Pro verstrekt.

17.4        Als een gerechtelijk verbod op het verbruik door opdrachtgever van de app en/of Web Applicatie is opgelegd vanwege een inbreuk makende handeling zoals bedoeld in artikel 17.3 of naar het oordeel van Instruct-Pro, de kans bestaat dat de app en /of Web Applicatie het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Instruct-Pro het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (1) voor opdrachtgever het recht te verkrijgen de Web Applicatie te blijven gebruiken zoals bepaald in deze Instruct-Pro voorwaarden; (2) de Web Applicatie te vervangen of zodanig aan te passen , dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of (3) indien de voorgaande opties (1) en (2) redelijkerwijs – naar oordeel van Instruct-Pro – niet haalbaar zijn, de overeenkomst en/of deze voorwaarden, evenals de in de  overeenkomst en/of deze voorwaarden toegekende rechten met betrekking tot die inbreuk makende Web Applicatie, te beëindigen.

17.5        Naast het in artikel 17.3 bepaalde, is Instruct-Pro op grond van dit artikel niet aansprakelijk ten opzichte van opdrachtgever voor zover een vordering verband houdt met (1) gebruik van de app en/of Web Applicatie of Instruct-Pro portal in samenhang met niet door Instruct-Pro geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de app en/of Web Applicatie dan en de Instruct-Pro portal op zichzelf geen inbreuk zou maken of op een andere manier onderwerp van de vordering zou zijn; (2) onjuist gebruik van de Web Applicatie of de Instruct-Pro portal of gebruik op een niet in de documentatie omschreven wijze; (3) een aanpassing van de Web Applicatie of Instruct-Pro portal die door een andere (rechts)persoon dan Instruct-Pro is doorgevoerd; of (4)  het opvolgen door Instruct-Pro van de uitdrukkelijke instructies van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Instruct-Pro tegen vorderingen als omschreven in de punten (1) tot en met (4) van dit artikel.

17.6        Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid  van Instruct-Pro voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel 17 en in artikel 18.

17.7        Instruct-Pro mag technische voorzieningen treffen en in stand houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Web Applicatie, de Instruct-Pro portal en de documentatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de app en Web Applicatie en/of Instruct-Pro portal. Opdrachtgever zal dergelijke technische voorzieningen niet omzeilen of verwijderen.

17.8        Instruct-Pro kan een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om na te gaan of opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst en deze voorwaarden naleeft. Deze controle en/of inspectie wordt tijdens de gebruikelijke kantooruren uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van opdrachtgever hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een door Instruct-Pro geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en opdrachtgever is verplicht deze deskundige informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en de naleving door opdrachtgever van de overeenkomst en deze voorwaarden. De deskundige verschaft Instruct-Pro in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle  zijn voor rekening van Instruct-Pro, tenzij de controle aantoont dat opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst of deze voorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 18             Aansprakelijkheid

18.1      Instruct-Pro, haar medewerkers, haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden in de uitvoering van haar verplichtingen, kunnen slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade aan zaak of persoon welke het gevolg is van opzet of grove schuld van Instruct-Pro, haar medewerkers, haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden. Voor zover wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Instruct-Pro, haar werknemers, haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende delen van dit artikel18.

18.2        In geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is aansprakelijkheid van Instruct-Pro in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 250.000 per schade toebrengende gebeurtenis. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van Instruct-Pro in ieder geval beperkt tot EUR 25.000 per schade toebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

18.3        Instruct-Pro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van afspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Instruct-Pro voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Instruct-Pro voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als Instruct-Pro in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

18.4        Instruct-Pro is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever die verband houdt met het (niet) functioneren van programmatuur van opdrachtgever of van derden, van apparatuur van opdrachtgever, Instruct-Pro of derden, of van internetverbindingen van opdrachtgever, Instruct-Pro of derden.

18.5        Instruct-Pro is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever de verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de app en/of Web Applicatie en/of de Instruct-Pro portal.

18.6        Instruct-Pro ervaart geen aansprakelijkheid voor het niet juist, niet volledig of het niet tijdig geplaatste, verzoden en/of ontvangen van gegevens die via de app en /of Web Applicatie bij Instruct-Pro worden geplaatst.

18.7        Voor zover Instruct-Pro geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of –beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 procent van alle in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan opdrachtgever aan per geval gerelateerde gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door Instruct-Pro aan opdrachtgever in die periode. Voor zover Instruct-Pro ook geen aanspraak kan maken op de hiervoor in dit artikel 18.7 genoemde beperkingen, geldt dat de aansprakelijkheid van Instruct-Pro in ieder geval beperkt is tot EUR 8.000.

18.8        Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de Instruct-Pro diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

18.9        Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de app en/of Web Applicatie of de Instruct-pro portal nooit perfect of 100 procent vrij van onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle onvolkomenheden (tijdig) zullen (kunnen) worden hersteld.

18.10     Opdrachtgever vrijwaart Instruct-Pro voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst of deze voorwaarden, tenzij opdrachtgever deze aanspraken ten opzichte van Instruct-Pro met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken als opdrachtgever de schade zelf zou hebben geleden.

18.11     De aansprakelijkheid  van Instruct-Pro wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met opdrachtgever ontstaat in alle gevallen slechts als opdrachtgever Instruct-Pro onmiddellijk en deugdelijk elektronisch, conform artikel 26.2 van deze voorwaarden, in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog (juist) na te komen, en Instruct-Pro na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Instruct-Pro in staat is adequaat te reageren.

18.12     Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval als opdrachtgever geen maatregelen neemt om (1) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (2) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (3) als opdrachtgever nalaat Instruct-Pro zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is over de schade te informeren en hem van alle relevante informatie te voorzien.

18.13     Ieder vordering tot schadevergoeding tegen  Instruct-Pro vervalt na 14 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 19             Privacy

19.1      Voor zover opdrachtgever met gebruikmaking van de appen/of Web Applicatie of de Instruct-Pro portal persoonsgegevens verwerkt is opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Opdrachtgever staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Instruct-Pro zal de persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van opdrachtgever en volgens de instructies van opdrachtgever, waaronder mede begrepen het bepaalde in de overeenkomst.

19.2        Opdrachtgever vrijwaart Instruct-Pro voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de  overeenkomst tussen opdrachtgever en Instruct-Pro en /of de door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die tegen Instruct-Pro mochten worden ingesteld wegens een niet aan Instruct-Pro toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

19.3        Instruct-Pro mag delen van verwerking van de persoonsgegevens uitbesteden aan een derde partij met inachtneming van artikel 24.2, waarbij Instruct-Pro verantwoordelijk blijft voor de naleving van de overeenkomst. Instruct-Pro ziet er op toe dat de derde partij geheimhouding in acht neemt met betrekking tot de persoonsgegevens als ook de noodzakelijke instructies en beveiligingsmaatregelen in acht neemt zoals bepaald in de overeenkomst en deze voorwaarden.

Artikel 20             Geheimhouding

20.1        Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen. Onder vertrouwelijke informatie is begrepen, en niet uitsluitend (1) (concept) materiaal voor bewerking in de app en/of Web Applicatie; (2) prijsvaststellingen ten behoeve van consultancy en (daaraan gekoppelde) bijeenkomsten; of (3) inhoud van overeenkomsten tussen Instruct-Pro en opdrachtgever.

20.2        Beide partijen nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens –al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in vertrouwelijke informatie – indien die informatie of gegevens:(1) al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;(2) onafhankelijk door de ontvangen partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;(3) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of(4) door een derde aan een ontvangen partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting ten opzichte van de betrokken partij wordt geschonden.

20.3        De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangen partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis te stellen van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

20.4        Partijen staan er voor in dat hun medewerkers een door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Artikel 21             (Leverings-)termijnen

21.1        Alle (leverings-)termijnen worden door Instruct-Pro naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra Instruct-Pro eet van een omstandigheid die tijdige levering misschien in de weg staat, zal hij overleggen met opdrachtgever oer een nieuwe (leverings-)termijn. Opdrachtgever heeft in gene geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. Instruct-Pro heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

Artikel 22             Uitsluiting

22.1        Behouden hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, geeft Instruct-Pro geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de Instruct-Pro diensten. Instruct-Pro wijst hierbij alle garanties, toezeggingen, of voorwaarden hetzij expliciet, impliciet of op grond van de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaal doel) met betrekking tot Instruct-Pro diensten af.

22.2        In sommige landen en/of staten is het niet toegestaan om impliciet garanties uit te sluiten, als gevolg waarvan de in dit artikel 22.1 opgenomen uitsluiting niet op alle kanten van toepassing is. In zulke gevallen zal de volgens lokale regelgeving minimaal toegestane garantie van toepassing zijn.

Artikel 23             Overmacht

23.1        Als er sprake is van overmacht is een partij niet verplicht tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de overeenkomst of deze voorwaarden. Onder overmacht wordt onder andere maar niet alleen verstaan; militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Instruct-Pro, transportproblemen en stakingen.

23.2        Als Instruct-Pro bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door de overmacht alleen gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, mag zij de al geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk factureren en is de wederpartij dan wel opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

Artikel 24             Gegevens opdrachtgever

24.1        Opdrachtgever geeft Instruct-Pro toestemming om zijn gegevens intern te gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden en voor doeleinden als bepaald in artikel 24.2 van deze voorwaarden. Opdrachtgever kan deze toestemming te allen tijde via een elektronisch bericht aan Instruct-Pro intrekken.

24.2        Tevens mag Instruct-Pro gegevens, met uitzondering van persoonsgegevens in deze in van de Wet bescherming persoonsgegevens, die opdrachtgever in de app en/of Web Applicatie plaatst gebruiken voor externe analyse doeleinden, waarbij deze gegevens door Instruct-Pro geanonimiseerd zullen worden.

24.3        Ieder communicatie tussen Instruct-Pro en Opdrachtgever geschiedt voornamelijk via de Web Applicatie en/of via andere elektronisch verkeer als, niet uitsluitend, directe e-mails, tenzij in deze voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. Opdrachtgever geeft Instruct-Pro expliciet toestemming om de elektronische contacten (e-mailadressen) te gebruiken die opdrachtgever aan Instruct-Pro heeft gegeven of zal geven, om deze te (doen) gebruiken voor commerciële, niet-commerciële en charitatieve doeleinden met betrekking tot gerelateerde producten en/of diensten van Instruct-Pro. Opdrachtgever erkent dat hij duidelijk en expliciet de mogelijkheid heeft gehad om vrij en op een gemakkelijke manier zich te verzetten tegen elektronisch contact zoals omschreven in dit artikel 24.3

Artikel 25             Publicatie lesmateriaal

25.1        Opdrachtgever geeft expliciet toestemming aan Instruct-Pro om het door opdrachtgever en/of in opdracht van opdrachtgever ingeschakelde derden ontwikkelde en in de app en/of Web Applicatie geplaatste materiaal in de app en/of Web Applicatie te publiceren op het in de overeenkomst genoemde platform(deel).

Artikel 26             Overige bepalingen

26.1        Instruct-Pro kan rechten of plichten op grond van deze voorwaarden of de overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding blijven deze voorwaarden van toepassing op (de overeenkomst met) opdrachtgever.

26.2        Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de overeenkomst of deze voorwaarden wordt via de Web Applicatie of elektronisch (e-mail) gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de overeenkomst.

26.3       Als enige bepaling uit de overeenkomst of uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zich zelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval overleggen om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking die niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de overeenkomst of deze voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht.

 
26.4        Vertraging of verzuim door Instruct-Pro met betrekking tot het tegenover de opdrachtgever geldend maken van enig recht dat Instruct-Pro op grond van de overeenkomst of deze voorwaarden heeft, houdt nooit afstand van recht in. Als een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de overeenkomst of deze voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.
 
26.5        De overeenkomst en deze voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de Instruct-Pro diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomst, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Naast het bepaalde in artikel 2.2. en artikel 6.2 kan de overeenkomst alleen worden gewijzigd door middel van een op elektronische wijze tot stand gekomen overeenkomst tussen opdrachtgever en Instruct-Pro.
 
26.6        De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die door Instruct-Pro uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 
26.7        De door Instruct-Pro opgeslagen versie van communicatie geldt als bewijs van de betreffende communicatie, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.
 
26.8        Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegen deel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet is ontvangen door afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van opdrachtgever, komt dit voor risico van de opdrachtgever, ook als de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
 
26.9        Als opdrachtgever en Instruct-Pro in de overeenkomst een beperking zijn overeengekomen voor wat betreft het aantal en de grootte van de door opdrachtgever geregistreerde transacties, mutaties of aangeleverde documenten, al dan niet per tijdseenheid, mag Instruct-Pro bij overschrijding, de overschreden aantallen of grootte achteraf in rekening brengen tegen het overeengekomen tarief. Om te bepalen of het door partijen overeengekomen aantal of grootte is overschreden, zal Instruct-Pro het aantal door opdrachtgever geregistreerde transacties, mutaties of aangeleverde documenten door middel van rapportages inzichtelijk maken. De administratie van Instruct-Pro geldt als volledig bewijs, behoudens het tegenbewijs door opdrachtgever. Instruct-Pro neemt bij het opstellen van de benodigde rapportages het bepaalde in artikel 8.3 van deze voorwaarden in acht.


Artikel 27 Toepasselijk recht en geschillen

27.1        Op deze voorwaarden en de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing. Indien de overeenkomst is aangegaan met en de Instruct-Pro diensten worden geleverd aan een opdrachtgever die is gevestigd buiten Nederland, en lokale wetgeving de toepasselijkheid van Nederlands recht uitsluit, dan zal lokale wetgeving van toepassing zijn.

27.2        Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de  overeenkomst of deze voorwaarden, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Arnhem voorgelegd. Indien de overeenkomst is aangegaan met en de Instruct-Pro diensten worden geleverd aan een opdrachtgever die is gevestigd buiten Nederland en deze voorwaarden geen gelding heeft onder lokaal recht, dan zullen alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst of deze  voorwaarden, of niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de hoofdstad van het land waar de overeenkomst is aangegaan met en de Instruct-Pro diensten worden geleverd aan de opdrachtgever.